GARANTIJOS TERMINAI IR SĄLYGOS

POLITIKA:

„UAB „Topkodas” gamina įvairią elektroninę įrangą. „UAB „Topkodas” visiems parduodamiems gaminiams suteikia garantiją. „UAB „Topkodas” garantuoja, kad tiekiami gaminiai neturės medžiagų ir gamybos defektų dvylika (12) mėnesių nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Gamykliniai defektai bus pašalinti remontuojant arba pakeičiant gaminius išimtinai „UAB „Topkodas” nuožiūra. Laikoma, kad pateikdamas pirkimo užsakymą internetu, el. paštu, paštu, telefonu ar žodžiu pirkėjas sutinka su šiomis garantijos sąlygomis.

GARANTINĖS NUOSTATOS:

Ši garantija netenka galios, jei:
– Klientas nesilaiko vartotojo instrukcijoje pateiktų naudojimo instrukcijų ir rekomendacijų.
– Gaminiai modifikuojami, montuojami ar konfigūruojami ne pagal vartotojo instrukcijos rekomendacijas.
– Gaminiai veikiami aplinkos sąlygų, kurios neatitinka jų paskirties ir specifikacijų.
– Gaminius paveikia ugnis, vanduo ar potvynis, šaltis, ledas, vėjas, lydymasis, panardinimas į bet kokį skystį, žaibas, elektros įtampos šuoliai, indukuoti – elektros šuoliai, įskaitant, bet neapsiribojant, radijo dažnio ar elektromagnetinius trikdžius, žemės drebėjimas, gamtos stichijos ar stichinės nelaimės, riaušės, pilietiniai neramumai, vandalizmas, streikai ar pramoniniai nesutarimai, vagystė, nelaimingas atsitikimas, karas, kelio uždarymas ar bet kokia panaši priežastis, kurios UAB „Topkodas” negali kontroliuoti.
– Produktai yra fiziškai ar eksploatacijos požiūriu netinkamai naudojami arba sugadinami tyčia ar dėl netinkamo naudojimo.
– Produktams įtakos turi bet kokie sistemos ar Turto veikimo sutrikimai, atsiradę dėl neįprasto veikimo arba dėl nenustatyto, nedokumentuoto ar netikėto bet kurios trečiosios šalies kompiuterinės įrangos ar sistemos veikimo.

PREKIŲ ĮRENGIMAS IR NAUDOJIMAS:

Klientas privalo naudoti Produktus griežtai pagal vartotojo instrukciją ir užtikrinti, kad visi kiti su Produktais dirbantys asmenys būtų susipažinę su Vartotojo instrukcija ir Produktų veikimu.
RIZIKA:
Klientas aiškiai pripažįsta, kad dėl nuo UAB „Topkodas” nepriklausančių aplinkybių, įskaitant (bet neapsiribojant) programinės įrangos virusus, elektros energijos tiekimo sutrikimus, elektros ar topografinius trukdžius, turto gedimus ir telefono ir kitų ryšių paslaugų tiekėjų, policijos ar avarinių tarnybų arba apsaugos patrulių tarnybų veiksmus ir neveikimą, Produktas gali neveikti taip, kaip numatyta. Klientas taip pat pripažįsta, kad „UAB „Topkodas” neatsako už Produktų sugadinimą ar neveikimą dėl Turto gedimo ar vandalizmo. Klientas pripažįsta, kad „UAB „Topkodas” neatsako už Trečiųjų šalių įrangos veikimo sutrikimus ar neveikimą, taip pat už bet kokią žalą, atsiradusią dėl tokių sutrikimų ar veikimo sutrikimų. Klientas pripažįsta, kad „UAB „Topkodas” neatsako už duomenų praradimą ar jų atkūrimą. Bet kurios įrangos pakeitimo ar remonto atveju Klientas pripažįsta, kad tokia įranga bus grąžinta tokia, kokia buvo pateikta iš pradžių.

Grąžinti gaminį dėl garantijos:

Produktai, kuriuos reikia grąžinti dėl garantijos (ar bet kokiu kitu tikslu), nebus priimami, nebent klientas prieš grąžindamas gaminį raštu gaus RA (grąžinimo leidimo) numerį iš UAB „Topkodas”. RA numerį galima gauti išsiuntus el. laišką (sales@topkodas.lt), kuriame nurodomas UAB „Topkodas” sąskaitos faktūros numeris, pirkimo data, serijos numeris ir grąžinimo priežastis. Šis numeris turi būti aiškiai pažymėtas ant pakuotės, kurioje yra grąžinamas Gaminys. Už bet kokį grąžinamą Gaminį, kuris, kaip vėliau paaiškėja, veikia tinkamai, bus imamas mokestis. Jokiomis aplinkybėmis UAB „Topkodas” išdavus RA numerį klientui nesuteikiama teisė į kreditą, pinigų grąžinimą ar bet kokią kitą atsakomybę klientui, išskyrus sugedusio Gaminio remontą ar pakeitimą UAB „Topkodas” nuožiūra.